Welkom op onze website.

De PCOB; actief op diverse terreinen!

De Protestants Christelijke Ouderen Bond is één van de grotere maatschappelijke organisatie’s die zich inzetten voor de belangenbehartiging van de 50-plussers. De bond is een belangrijke gesprekspartner voor diverse invloedrijke instanties, (overheids)organen en politieke partijen en is met name actief op het terrein van zorg, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit, inkomen en educatie.

cropped-2000_20161020_0001.jpg

Wat is de PCOB?

De PCOB is een protestants christelijke organisatie voor mensen, die het belangrijk vinden om samen te werken aan de positie van ouderen in deze en komende jaren. De bond is een bundeling van 50-plussers uit alle protestantse kerken en vormt door zijn uitgangspunten en door zijn daden een herkenbare en invloedrijke organisatie in de samenleving.

Uitgangspunt is de Bijbel als Gods Woord. De daaruit voortvloeiende kernbegrippen en christelijk geïnspireerde normen en waarden vormen de basis voor het denken en handelen. Daarop wordt het werk gegrondvest en de herkenbaarheid bevorderd.