Belastingservice KBO-PCOB

Belastingservice KBO-PCOB
Al jarenlang kunnen leden van KBO en PCOB gebruikmaken van de Belastingservice. In het voorjaar heeft een grondige evaluatie van de Belastingservice plaatsgevonden. Op grond van deze evaluatie is een voorstel voor de Belastingservice voor het komende jaar ontwikkeld. De Ledenraad heeft op 10 oktober een eerste voorstel aanvaard. Hierover bent u door middel van het informatiebulletin over deze Ledenraadsvergadering geïnformeerd. Kort daarna bleek dat het genomen besluit niet op voldoende draagvlak kon rekenen en daardoor onuitvoerbaar werd. De Ledenraad heeft zich daarom op 14 november opnieuw over de toekomst van de Belastingservice gebogen en uiteindelijk op 6 december tot een andere manier van werken besloten.

In onze verenigingen vormen de afdelingen de basis, het hart van de vereniging. Leidend bij de besluitvorming was het uitgangspunt dat wat op afdelingsniveau kan, niet moet worden overgenomen door een ‘hoger’ orgaan, tenzij dat de wens en de behoefte is van de afdelingen zelf. Daarom is ervoor gekozen om een beroep te doen op de kracht van de afdelingen en de Belastingservice volledig te decentraliseren. De afdelingen kunnen vervolgens zelf bepalen of en zo ja met wie zij daarin samenwerken. In een aantal provincies zal dat leiden tot een provinciaal georganiseerde Belastingservice waarbij de provinciale KBO-bond het voortouw neemt om in samenwerking met PCOB-afdelingen en waar dat wenselijk is met andere partijen, Belastingservice aan te bieden. Deze werkwijze zet niet alleen de afdelingen in hun kracht maar biedt ook extra mogelijkheden voor PCOB en KBO om lokaal samen op te trekken. Daarmee past deze werkwijze naadloos in het vernieuwingsproces KBO-PCOB vernieuwt!

Het verenigingsbureau zal ter ondersteuning van de uitvoering een train-de-traineropleiding verzorgen voor trainers die door afdelingen of provincies ingezet worden voor de training van de belastinginvullers. De landelijke organisatie van de Belastingservice komt daarmee te vervallen. Ook komen de landelijke richtlijnen en voorgeschreven werkwijzen te vervallen.

Voor de goede orde benadrukken wij dat de verantwoordelijkheid voor de aangifte en de aanvraag van zorg- en/of huurtoeslag te allen tijde bij de leden zelf blijft liggen. De vrijwillige belastinginvuller noch de afdeling of de provinciale coördinatie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de tijdigheid van de service.