Jaaroverzicht 2020

J aarverslag 2020 PCOB – afdeling Lelystad.

Inleiding.

Het jaar 2020 begon voor onze afdeling met de jaarvergadering op 27 februari.

In januari hadden we al onze eerste ledenmiddag gehad. Aftredend bestuurslid Jan Ovinge droeg definitief het stokje over aan Wim Hijmissen, die algemeen adjunct werd en vertegenwoordiger in het OSOL. Hans Peursum neemt de reisjes over van Jan Ovinge. Hij neemt ook de taak over van Afke de Pee voor de PR.

Afke blijft voor de bloemen en de traktatie zorgen op de ledenmiddagen.

Na de jaarvergadering werden alle evenementen afgelast in verband met het Coronavirus wat in de hele wereld rondwaarde. Ook wij als PCOB konden niet meer bijeenkomen.

Ledenbestand

Per 1 januari 2020 waren er 256 leden, 13 leden zijn overleden, 7 leden zijn extern verhuisd, 3 leden hebben bedankt, er kwamen 4 nieuwe leden bij, bovendien waren er 10 verhuizingen binnen Lelystad. Per 31 december 2020 is het ledenbestand 237.

Ledenbijeenkomsten

Het afgelopen jaar zijn er maar twee bijeenkomsten geweest in de Ontmoetingskerk aan de Schor.

Januari Mevrouw Ine Woudstra van Bartiméus met als onderwerp:

“Zicht op slechtziendheid, als een bril niet meer helpt”

februari Op de jaarvergadering werden jaarverslagen behandeld, gevolgd door Bingo.

René Stolk en Martin Weerstand zijn onze vaste organisten.

Onze middagen staan open voor iedereen en er zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens de bijeenkomsten wordt er wel een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

De sprekers van maart, april en juni zijn verzet naar het najaar. Alle sprekers hadden begrip voor de situatie. Maar ook in september heeft de secretaris deze sprekers weer af moeten zeggen, omdat er nog geen uitzicht was op het bijéénkomen met de leden.

Bestuur

Het bestuur vergaderde 2 maal in de Multifunctionele accommodatie in de Zuiderzeewijk. Nadat de PCOB stil is komen te liggen, heeft het bestuur veel telefonisch overleg gehad. In september is er een bestuursvergadering geweest bij de voorzitter aan huis. In oktober is men nogmaals bij een geweest in de Ontmoetingskerk. We bespraken onze zorgen over de leden en wat er in de nieuwsbrief komt. In mei en juni zijn er bewegingsfilmpjes rondgestuurd naar alle bekende mailadressen. Via de mail zijn de leden makkelijk op elk tijd-stip te bereiken.

Afspraak is dat ieder bestuurslid bij toerbeurt de ledenbijeenkomst sluit.

De zittingsduur van de bestuursleden is 4 jaar.

Afgelopen jaar is er geen contact geweest met de plaatselijke KBO.

De secretaris heeft wel contact gehad per mail. Het laatste kwartaal heeft de secretaris wegens persoonlijke omstandigheden haar werk neergelegd. Meerdere bestuursleden hadden dit jaar te maken met persoonlijke verliezen

Bestuurssamenstelling per 31-12-2020

Voorzitter Rien Nuijt

Alg adjunct OSOL Wim Hijmissen

Secretaris Carla van ’t Zet

Penningmeester Petie Schot , aftredend 2021

Lief en Leed Margreet en Henk van Heerde

PR en Reisjes Hans Peursum

Distributie Nieuwsbrief Nico de Jong

Ondersteunende taken

Nieuwsbrief Dick Brouwer

Ledenadministratie Gré Luttik

Ouderenadviseur Dicky van Doodewaard – Kroese en Petie Schot

Belasting adviseur Gijs Romeijn, Mart Roepert en Petie Schot

OSOL Wim Hijmissen en Gert Kolstee

Webbeheerder Mart Roepert

Lief en Leed

Coördinatie “Lief en Leed” Henk en Margreet van Heerde. Afgelopen jaar is er geen bijeenkomst geweest. Margreet en Henk hebben intensief contact gehad met de contactpersonen. Contactpersonen belden de mensen, stuurden kaartjes en brachten bloemetjes, maar bij de deur. Met kerst is er een prachtige kerstkaart, ontworpen door Margreet en Henk bij de nieuwsbrief gedaan als bemoediging.

Het blijkt maar weer hoe belangrijk de contactpersonen zijn. Zij hebben een onmisbare functie binnen de afdeling. Zij zijn de ogen en oren van de leden in hun wijk. Bezoeken zieken, eenzamen en jubilarissen. Ook bezoeken ze even-tueel een begrafenis of crematie namens de PCOB. Er zijn 21 contactpersonen voor bezoekjes.

Regiobijeenkomsten

Op 5 februari 2020 is er een bijeenkomst geweest in de Open hof in Dronten. Daar zijn Rien Nuijt, Hans Peursum en Carla van ’t Zet heen geweest.

Manon Vanderkaa heeft ons geïnformeerd over de recente landelijk ontwik-kelingen en de voorgenomen koers van de PCOB.

Belastingen

U kunt hulp krijgen bij het invullen van uw belastingpapieren. Schroom niet om van hun kennis gebruik te maken.

OSOL

Het OSOL is de overkoepelende organisatie waarin KBO, PCOB , FNV-en CNV-senioren in Lelystad vertegenwoordigd zijn. Het OSOL behartigt de belangen van de senioren. Ze onderhoudt daarvoor contacten met de Gemeente en maatschappelijke organisaties. Wim Hijmissen (voorzitter) en Gert Kolstee vertegenwoordigen de PCOB. Zij organiseren thema bijeenkomsten. Er zijn in het jaar 2020 geen activiteiten geweest. Ook de dag van de ouderen is niet doorgegaan.

Het OSOL zet zich actief in voor het behoud van het ziekenhuis in Lelystad en heeft goede contacten hierover met de politieke partijen in de Tweede Kamer, de Minister, Provincie, Gemeente, Zorgpartijen en de Zorgverzekeraar. Zij hebben zich verenigd in de stichting “Actie behoud Ziekenhuis Lelystad” en berichten over de activiteiten verschijnen regelmatig in onze Nieuwsbrief. (Jan Ovinge is hierin actief)

Reisje

In de jaarvergadering is de reiscommissie afgetreden. Jan en Johanna Ovinge, Dien Hup en Nel Dekker. Omdat er nog geen nieuwe reiscommissie was hebben Jan en Johanna, Hans Peursum en Carla van ‘t Zet reisjes uitgezocht. Dit was net klaar voordat Corona uitbrak. Er is dus geen reisje geweest in 2020.

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief verscheen in 2020 samen met het KBO/PCOB magazine. Dick Brouwer verzorgt de redactie, opmaak en het afdrukken van de Nieuwsbrief. Vaste rubrieken zijn: Inleidend stukje van de voorzitter, “Lief en leed ” en “van de bestuurstafel”. Actuele zaken over het ziekenhuis worden ook geplaatst.

Er is een vaste groep “vouwers en nieters”, die in verband met Corona hun taak niet konden uitvoeren. Dick Brouwer heeft tot nu toe alle nieuwsbrieven gevouwen en geniet, samen met zijn echtgenote.

De bezorging van de Nieuwsbrief en het KBO/PCOB magazine wordt door Nico de Jong en 15 vrijwilligers gedaan. In 2020 hebben we ook de gemeentegids bij de leden thuis bezorgd.

Evenals de beweegposter van Sportbedrijf Lelystad. We hebben in 2020 zes adverteerders. Hier zijn we heel blij mee.

Website

We hebben een eigen website: www.pcob-lelystad.nl. Het laatste nieuws is hierop te vinden. Ook de nieuwsbrief. Er staan geen adressen op deze site, alleen van de secretaris. Dit vanwege de privacy.

Financiën

Petie Schot gaf in de jaarvergadering een toelichting op de cijfers. De kascom-missie Greet Hornstra en Douwe van ’t Zet hebben de jaarstukken goed bevonden. Het negatieve resultaat van 2019 was omgezet in een positief resultaat. Greet was aftredend en Henk Pols zal het komende jaar de controle doen. Helaas is de Raboclubkas actie niet aangemeld. Hierdoor zijn we extra inkomsten misgelopen. Petie Schot is aftredend in 2021 en verlengt haar termijn niet

We kijken terug op een “treurig” PCOB jaar, waarin een pandemie rondwaarde die we niet kenden. En we missen elkaar, het contact , een knuffel en een ferme hand. De knipoog een lach, een groet. En de vrolijkheid van de kinderen en kleinkinderen. We moesten thuisblijven, afstand houden, geen bezoek ontvangen. Het was zwaar, voor ons allemaal. We voelden ons beperkt, gevangen in ons eigen huis. Boodschappen laten doen door anderen. Maar tijdens dit schrijven gloort er licht aan de horizon, er zijn vaccins en het wordt lente, de zon heeft al kracht en de Allerhoogste laat zijn licht over ons schijnen, Hij neemt ons bij de hand en zegt, “Ik ben er voor jou”. Wees gelukkig en geniet van wat je hebt, kijk om je heen, en wees dankbaar voor het vrije land waarin wij leven en hoop op het goede wat nog komt.

Maart 2021 Carla van ‘t Zet – van Hoeve.