Jaaroverzicht 2019

JAARVERSLAG 2019 PCOB -Lelystad.

Inleiding.

Het jaar 2019 begon voor onze afdeling met de jaarvergadering op 28 februari. Aftredend als bestuursleden zijn Carla van ’t Zet – van Hoeve en Jan Ovinge.

Carla was herkiesbaar en is herkozen. Jan Ovinge blijft nog een jaar om een opvolger in te werken. In de tweede helft van het seizoen is Hans Peursum in het bestuur gekomen. Hij vult gedeeltelijk de taak van Afke de Pee voor de PR in. Ook valt hij in voor andere bestuursleden. Afke blijft voor de bloemen en de traktatie zorgen op de ledenmiddagen.

Ledenbestand

Per 1 januari 2019 waren er 264 leden, 8 leden zijn overleden, 5 leden zijn extern verhuisd, 8 leden hebben bedankt, er kwamen 13 nieuwe leden bij, bovendien waren 8 verhuizingen binnen Lelystad. Per 31 december 2019 is het ledenbestand 256personen.

Ledenbijeenkomsten

Het afgelopen jaar zijn er 9 bijeenkomsten geweest in de Ontmoetingskerk aan de Schor:

januari KBO/PCOB middag. “Gezond ouder worden” i.s.m. Stichting Welzijn.

februari Op de jaarvergadering werden jaarverslagen behandeld, gevolgd door Bingo.

maart Wieke Biesheuvel, over haar boek “Wieke in Zambia”.

april Jan Wiersma “Het huwelijk door de jaren heen”.

mei Jan-Willem Herweijer, “100 versleten koffers,” reiservaringen. september Cor en Annelies Huijgens, “Reis naar het Noorderlicht”. oktober “Ontmoetingsbazaar” door Greet Hornstra en Aart Termaat. november Eva Vriend, over haar boek “De helpende hand” (gezinsverzorging toen en nu)

december Martine Dubois, traditionele kerstmuziek, harpspel en een kerstverhaal.

René Stolk en Martin Weerstand zijn onze vaste organisten.

Ook leden van de KBO bezochten onze bijéénkomsten. Uitschieters waren de middag met Wieke Biesheuvel, 145 bezoekers en de kerstmiddag met 92 bezoekers. Onze middagen staan open voor iedereen en er zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens de bijéénkomsten wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. De gemiddelde opkomst was 65 leden.

Bestuur

Het bestuur vergaderde 9 maal in de Multifunctionele accommodatie in de Zuiderzeewijk. In juni is er nog een extra bestuursvergadering geweest. We bereidden de ledenbijéénkomsten voor, stellen de Nieuwsbrief samen en

bespreken alles wat verder ter tafel kwam. Afgesproken is dat ieder bestuurslid bij toerbeurt de ledenbijéénkomst sluit.

De zittingsduur van de bestuursleden is 4 jaar. Enkele bestuursleden hebben vergaderd met bestuursleden van de KBO. Afgesproken is dat we elkaars programma opnemen in onze nieuwsbrief, voor KBO is dat “Bulletin”.

We zijn met onze leden twee keer uit eten geweest bij “Resto van Harte “.

Bestuurssamenstelling per 31-12-2019

Voorzitter Rien Nuijt

Alg adjunct/Reizen/OSOL Jan Ovinge herkozen in 2019 voor een jaar Secretaris Carla van ’t Zet herkozen in 2019

Penningmeester Petie Schot

Lief en Leed Margreet en Henk van Heerde

PR Hans Peursum

Distributie Nieuwsbrief Nico de Jong

Ondersteunende taken:

Nieuwsbrief Dick Brouwer

Ledenadministratie Gré Luttik

Ouderenadviseur Dicky van Doodewaard – Kroese, Petie Schot Belasting adviseur Gijs Romeijn, Mart Roepert en Petie Schot OSOL Jan Ovinge en Gert Kolstee

Webbeheerder Mart Roepert

Lief en Leed:

Coördinatie “Lief en Leed” Henk en Margreet van Heerde, met assistentie van Alie Puijpe.

De contactdames vergaderen 2 keer per jaar met de coördinator van “Lief en Leed” en de secretaris. De vrijwilligers van de commissie hebben een on- misbare functie binnen de afdeling. Zij zijn de ogen en oren van de afdeling. Bezoeken zieken, eenzamen en jubilarissen. Ook wonen ze soms een begrafenis of crematie bij namens de PCOB. Er zijn 23 contactpersonen voor bezoekjes.

Regiobijeenkomsten:

In mei is Rien Nuijt naar de regiobijeenkomst geweest en naar het afscheid van de Regiocoördinator Cees Dekker. Nieuwe regiocoördinator is Jan de Graaf uit Dronten. Op deze vergaderingen worden gegevens uitgewisseld met de andere afdelingen en met onze beide vertegenwoordigers in de landelijke ledenraad. Ook nu weer staat het voortgangsproces van de KBO/PCOB centraal. Er zijn nog veel problemen, die vooral te wijten zijn aan de organisatiestructuur van de KBO.

Wij zijn bezorgd dat de ontwikkelingen te snel gaan, waardoor afsplitsingen dreigen. Laat de plaatselijke afdelingen vrijwillig samenwerken en landelijk (als KBO/PCOB ) met de Politiek spreken.

Belastingen:

U kunt hulp krijgen bij het invullen van uw belastingpapieren. Schroom niet om van hun kennis gebruik te maken. Mevr. P.C.D. Schot, tel. 226257,

hr. G. C. Romeijn, tel. 221271, hr. M. Roepert, tel. 848626.

OSOL:

Het OSOL is de overkoepelende organisatie waarin KBO, PCOB , FNV- en CNV- senioren in Lelystad vertegenwoordigd zijn. Het OSOL behartigt de belangen van de senioren. Ze onderhoudt daarvoor contacten met de Gemeente en maatschappelijke organisaties. Jan Ovinge (voorzitter) en Gert Kolstee ver- tegenwoordigen de PCOB. Zij organiseren themabijéénkomsten en samen met Stichting Welzijn wordt in oktober de Dag van de Ouderen georganiseerd.

In 2019 weer een uiterst geslaagde dag met een goed gevuld stadhuis (ca.500 bezoekers). Henk en Margreet van Heerde (PCOB) en Koos de Groot (KBO) zijn hier aanwezig geweest met een stand namens de PCOB/KBO. In de organisatie van de dag hebben leden van de PCOB meegewerkt als vrijwilliger. Om de activiteiten in Lelystad dichter bij de mensen te brengen is er een activiteiten boekje uitgegeven.

In 2019 zijn er weer activiteiten in de zomer (zomerschool) geweest. Door het succes gaat een groep vrijwilligers dit voortzetten.

Het OSOL zet zich actief in voor het behoud van het ziekenhuis in Lelystad en heeft goede contacten hierover met de politieke partijen in de Tweede Kamer, de Minister, Provincie, Gemeente, Zorgpartijen en de Zorgverzekeraar.

Zij hebben zich verenigd in de stichting “Actie behoud Ziekenhuis Lelystad” en berichten over de activiteiten verschijnen regelmatig in onze Nieuwsbrief.

Reisje:

Enkele leden hebben met de PCOB van Soest, een dagtocht gemaakt naar “in Alde Fryske Tsjerken“ in samenwerking met het Apollo Ensemble, er was een concert in de Sint Anna kerk van Hantumhuizen.

De reiscommissie had weer een leuke reis. Op 15 augustus vertrokken we met

50 deelnemers naar Drenthe, want er was gekozen voor “Zwerven door Drenthe”. Terwijl de regen stroomde hebben wij binnen in Odoorn geluncht. We reden langs de sterrenwacht in Hooghalen en zijn in Orvelte geweest, daar kwam gelukkig het zonnetje weer door.

Nieuwsbrief:

De Nieuwsbrief verscheen in 2019 samen met het KBO/PCOB magazine. Dick Brouwer verzorgt de redactie, opmaak en het afdrukken van de Nieuws- brief. Vaste rubrieken zijn: Inleidend stukje van de voorzitter, “Lief en Leed” en “van de bestuurstafel”. Actuele zaken over het ziekenhuis worden ook geplaatst.

Er is een vaste groep “vouwers en nieters”. De bezorging van de Nieuwsbrief en het KBO/PCOB magazine wordt door Nico de Jong en 15 vrijwilligers gedaan. In de zomer van 2018 is besloten dat er een nieuwe omslag komt en de inhoud van de nieuwsbrief een jaar in kleur zal zijn. In mei 2019 bleek echter dat de kleurendruk wel erg duur was en hebben we besloten om weer in zwart-wit te verschijnen. We hebben in 2019 zes adverteerders. Hier zijn we heel blij mee.

Website:

We hebben een eigen website: www.pcob-lelystad.nl. Het laatste nieuws is hierop te vinden. Ook de nieuwsbrief. Er staan geen adressen op deze site, alleen van de secretaris. Dit vanwege de privacy.

Extra financiën:

Naast de contributie die de leden betalen konden we in oktober per computer stemmen voor de clubkasactie van de Rabo bank, 80 stemmen werden er op ons uitgebracht en we kregen € 511,76 een prachtig resultaat. Eveneens bracht de Bazaar meer dan € 500,00 op zodat de kas weer gevuld is.

We mogen terugkijken op een goed PCOB jaar. Met interessante onderwerpen en gezellige middagen.

“Kijk naar de hemel en zing, God laat de zon voor ons schijnen”, wees gelukkig en geniet van wat je hebt, en geloof in wat er nog komt.

Januari 2020, Carla van ‘t Zet – van Hoeve.